Q345b Steel Pipe 5 8m Q345D Steel Pipe 6m Q345c 245mm 254mm Steel Tube 12m